Наукова робота кафедри спрямована на виконання кафедральної та між кафедральних науково-дослідних робіт, виконання дисертаційних робіт, прийняття участі в роботі всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях, а також залучення до наукових досліджень студентів у формі наукового студентського гуртка.

Сфера наукових інтересів кафедри торкається питань ендокринної хірургії, гнійно-септичної хірургії, синдрому діабетичної стопи, невідкладної хірургії органів черевної порожнини, хірургічного лікування патології органів черевної порожнини за допомогою лапароскопічних втручань.

Вивчаються питання оптимізації лікування хворих з хірургічними захворюваннями ендокринної системи: щитоподібної та паращитовидних залоз, надниників.

Професор Дейкало І.М. на науково-практичній конференції «Актуальні питання ендокринології та ендокринної хірургії» (2022 рік)

Розробляються диференцiйовані пiдходи до патогенетично-обгрунтованого лiкування хворих на синдром стопи дiабетика. Проводиться вивчення особливостей перебігу гострих гнійно-запальних процесів м’яких тканин на тлі цукрового діабету. Вивчаються питання оптимізації лікувальної тактики у хворих з виразковими гастродуоденальними кровотечами шляхом ендоскопічного гемостазу. Розробляються технологiї виготовлення i застосування ксенодермотрансплантатiв у лiкуваннi обпечених хворих, та при ранових дефектах іншої етіології. Продовжується вивчення питань комплексного хірургічного лікування хворих на гострий абдомінальний сепсис. Вивчається ефективність екстракорпоральних методів детоксикації у комплексному лікуванні хворих на гострий деструктивний панкреатит. Продовжується вивчення впливу вакуумної терапії на динаміку перебігу ранових дефектів різної етіології.

Розробляються та удосконалюються методики лапароскопічних та ендоскопічних методів лікування жовчево-кам’яної хвороби та механічної жовтяниці на тлі холедохолітіазу з використанням лапароскопічних та ендоскопічних технологій. Проводиться оптимізування лікування вказаних хворих з використанням папілотомії та стентування загальної жовчевої протоки.

Проведення захисту дисертації Карела О.І.на здобуття ступеня доктора філософії "Діагностика та транспапілярні технології лікування хворих із біліарним панкреатитом та гнійним холангітом" (2021 рік)

Feci, quod potui, faciant meliora potentes (2020 рік)

Виконання малоінвазивної операції. Лапароскопічна холецистектомія у хворої з деструктивним калькульозним холециститом та синдромом Міріззі (2020 рік)

На кафедрі проводиться активна робота з підготовки аспірантів та докторантів. За останні 5 років аспірант Боднар Т.В. успішно захистила кандидатську дисертацію (2017 р.), а докторант Дзигал О.Ф. – докторську (2019 р.). Науковий керівник проф. Дейкало І.М.

На даний час в аспірантурі навчаються 3 аспіранти: Шклінський А.П (2019-2023 рр.), Тюзюк Н.В. (2019-2023 рр.), Добровольний О.В. (2019-2023 рр.).

На кафедрі виконується планова ініціативна науково-дослідна робота: “Оптимізація бар’єрних методів профілактики та хірургічного лікування спайкової хвороби очеревини”. Мета роботи: покращити результати лікування хворих з гострою спайковою тонкокишковою непрохідністю шляхом удосконалення лікувально-діагностичної тактики та розробки методів профілактики ускладнень і рецидиву захворювання.

Результати досліджень дозволять покращити лікування хворих з гострою спайковою кишковою непрохідністю шляхом ранньої діагностики та застосування лапароскопічних технологій в лікуванні. Розроблено та апробовано метод контролю розвитку спайок та методи профілактики розвитку рецидивів гострої спайкової кишкової непрохідності з використанням місцевих бар’єрних розчинів.

Звіти про виконання планової наукової роботи та хід виконання дисертаційних досліджень регулярно заслуховуються на засіданнях кафедри.

Комплексом клінічних і експериментальних досліджень поглиблені та доповнені наукові знання стосовно доцільності та ефективності застосування високочастотного струму з метою дисекції тканин та гемостазу в хірургічній практиці. Зокрема в хірургії щитовидної залози, гістологічно і морфометрично стверджено, що застосування LigaSure спричиняє утворення «коагуляційної пломби», що забезпечує надійний гемостаз. Вперше морфологічно встановлені особливості структурного ремоделювання щитовидної залози в ділянці безпосереднього впливу високочастотного струму, у перифокальній, та віддаленій ділянках за умов застосування технології LigaSure. Уперше динамічним морфологічним аналізом загоєння ран, при яких з метою зупинки кровотечі використовувались різні методи, встановлені переваги використання термічного фактору в тиреоїдній хірургії над лігуванням судин атравматичною ниткою. Також доведено, що за умов гемостазу технологією LigaSure, порівняно із класичним гемостазом зменшуються тривалість хірургічного втручання, рівень крововтрати, кількість післяопераційних ускладнень, тривалість перебування хворого у стаціонарі, покращення косметичного ефекту за рахунок зменшення величини хірургічного доступу.

Професор Шідловський О.В. виконує гемостаз технологією LigaSure (2020 рік)

Спільно з кафедрою травматології та ортопедії з військово-польовою хірургією, проводяться дослідження у напрямку впровадження телекомунікаційних методик динамічного спостереження та контролю реабілітації пацієнтів після перенесених травм опорно-рухового апарату.

Професор Цвях А.І. та доцент Господарський А.Я. демонструють телемедичну систему на виставці АТА в Чікаго, США (2018 рік)

На основі проведених наукових досліджень за останнє десятиріччя колективом кафедри загальної хірургії розроблено та впроваджено в практику ряд способів та методик лікування й діагностики патології щитоподібної залози, ускладнень цукрового діабету, виразкових гастродуоденальних кровотеч, опікової травми, важкої травми м’яких тканин кінцівок. Зокрема:

 • пристрій для ранньої діагностики рецидивів кровотеч;

 • спосіб фасціотомії при компартмент синдромі;

 • спосіб лікування та профілактики рецидиву кровотечi при невиразкових ураженнях шлунково-кишкового тракту;

 • спосіб прогнозування рецидиву кровотечі у хворих з виразковими гастродуоденальними кровотечами;

 • методика інтраопераційної діагностики складних пахових гриж;

 • метод пластики пупкової кили та модифікація герніопластики прямих пахових гриж;

 • спосiб виготовлення ксенодермотрансплантантів;

Професор Бігуняк В.В. з розробленими ксенодермотрансплнтатами (2016 рік)

 • спосіб визначення індивідуальної толерантності до полімерного імплантату;

 • розроблено спосіб ідентифікації поворотного гортанного нерва;

Професор Шідловський О.В. інтраопераційно ідентифікує поворотний гортанний нерв (2016 рік)

 • спосіб лікування гострого панкреатиту;

 • спосіб діагностики ендотеліальної дисфункції при гострих запальних захворюваннях;

Асистент Буката В.В. діагностує ендотеліальну дисфункцію за допомогою лазерного флуориметра (2017 рік)

 • розроблено оригінальну методику проведеня аутодермотрансплантації за допомогою рельєфного шкірного клаптя, розроблені оригінальні силіконові фіксатори шкірних трансплантантів, та запатентовано одноразовий дерматом оригінальної конструкції;

Доцент Ковальчук А.О. з розробленим дерматомом (2015 рік)

Дрематом (2015 рік)

 • впроваджено методики гемостазу та дисекції тканин високочастотним струмом у хірургічному лікуванні хворих на вузловий та токсичний зоби;

 • розроблено та впроваджено в практику методику степлерної гемороїдектомії.

 • оптимізовано методику використання вакуумної терапії в лікуванні ран;

Апарат для VAK терапії (2015 рік)

Наукові здобутки кафедри захищені деклараційними патентами України на винахід та патентами України на корисну модель, яких лише за останні 5 років отримано понад 20.

За останнi 5 рокiв на кафедрі загальної хірургії підготовлено та захищено 1 докторську дисертацію та 5 кандидатських дисертацій, видано два посібники та два підручники, опубліковано близько 80 наукових праць.

Завідувач кафедри проф. І.М. Дейкало та проф. Запорожан С.Й. є членами спеціалізованої вченої ради Д 58.601.01 Тернопільського національного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського. Також проф. І.М. Дейкало є членом редакційної колегії журналу “Шпитальна хірургія ім. Л.Я. Ковальчука”, який видається університетом.

Викладачі кафедри беруть активну участь у роботі всеукраїнських та міжнародних конференцій, представляючи наукові здобутки у вигляді наукових доповідей, статей, тез.

Професори Степан Вадзюк, Ігор Дейкало, Ігор Галайчук на XIII Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні питання якості медичної освіти», що відбулася в НОК «Червона калина» ТДМУ (2016 рік)

Ректор ТДМУ Михайло Корда, проректор ТДМУ Степан Запорожан, головний лікар Тернопільського обласного онкодиспансеру Леонід Шкробот і головний науковий співробітник Наукових досліджень у галузі онкопатології шлунково-кишкового тракту Олена Колесник на науково-практичній конференції «Невідкладна абдомінальна хірургія в онкохворих» (2017 рік)

Участь в наукових форумах працівниками кафедри

 • KRAKOWSKIE DNI PRZEPVKLINOW, 2015 11-13 GRUDNIA,2015, KRAKOW.

 • Науково практична конференція «Актуальні питання невідкладної хірургії», березень 2016, м. Рівне.

 • Конгрес Українсько-польські хірургічні дні травень, 2016 рік, м. Львів

 • Участь у 10 Європейській герніологічній школі (майстер клас) «Сучасні технології в хірургічному лікуванні великих та гігантських післяопераційних гриж» ,Львів, травень 2016 р.

 • 16 конгрес світової федерації українських лікарських товариств, серпень 2016 р., м. Київ.

 • Конференція «Невідкладна абдомінальна хірургія в онкохворих» вересень,2016 р. Тернопіль.

 • IX Науково- практична конференція з міжнародною участю «Сучасні способи та технології в хірургічному лікуванні гриж живота» вересень,2016р., Коблеве.

 • Конференція «ATA's 21st Annual Telemedicine Meeting & Trade Show», May 14-17, 2016, Minneapolis, USA.

 • "Рівненські хірургічні дні". ІІІ Науково-практична конференція з міжнародною участю: "Актуальні питання практичної хірургії", 21-27 листопада 2016 року, м. Рівне.

 • Науково-практична конференція з міжнародною участю "Сучасні досягнення ендоскопічної хірургії". 2-3 березня 2017 року, м. Вінниця.

 • Науково-практичний семінар в форматі телемосту "Мультидисциплінарні аспекти у хірургії, анестезіології, гінекології та урології", 10 квітня 2017 року, Київ-Львів.

 • Науково-практична конференція по флебології з міжнародною участю. 22-24 червня 2017 року, м. Яремче.

 • І Буковинський хірургічний форум, 28-29 вересня 2017 року, м. Чернівці;

 • Науково-практична конференція "Нестандартні ситуації в хірургії". 3 листопада 2017 року, м. Рівне;

 • Конференція «ATA's 22st Annual Telemedicine Meeting & Trade Show», Apr 2018, Chicago, USA.

 • 9-та Балто-Білоруська, 8-ма республіканська науково-практична конференція «Актуальні проблеми хірургії» Білорусь. 25 травня 2018р;

 • LXI науково-практична конференція "Здобутки клінічної та експериментальної медицини" Тернопіль, Україна 7 червня 2018 року;

 • «12-й Міжнародний конгрес фізичної і медичної реабілітації» Франція, Париж. 8-12 липня 2018р.;

 • XVII конгрес світової федерації українських лікарських товариств (СФУЛТ – 2018). Тернопіль. 20-21. вересня 2018 рік;

 • Науковий симпозіум з міжнародною участю «Імунопатологія при захворюваннях органів дихання і травлення». Тернопіль. 24-26 вересня 2018 рік;

 • XX з'їзд хірурів України. 26-28 вересня 2018 року. Київ.

 • Актуальні питання ендокринної хірургії, 10-11 травня 2019 року, м. Львів;

 • The III International Scientific and Educational Conference “The Internationalization of Continuing Medical Education. Prospection” Aktobe, Kazakhstan April 25-26, 2019;

 • ІІ Буковинський хірургічний форум, 3-4 жовтня 2019 року, м. Чернівці;

 • V Науково-практична конференція з міжнародною участю "Актуальні питання практичної хірургії". 8 листопада 2019 року, м. Рівне;

 • 2nd World Congress & Expo on Healthcare IT, Париж (Франція), 25-26 листопада 2019 р.

 • The internationalization of continuing medical education. Prospection. Aktobe, Kazakhstan. 2019

 • Перспективи розвитку медичної та фізичної реабілітації. 17-18 вересня 2020 р., Тернопіль, 2020

 • ІV науково-практична конференція з міжнародною участю «Галицькі анестезіологічні читання: актуальні питання анестезіології та інтенсивної терапії». Тернопіль, 2020

 • Галицький хірургічний форум, присвячений 100-річчю до дня народження професора Коморовського Юрія Теофіловича. Тернопіль, 2020

 • Актуальні питання ендокринології та ендокринної хірургії, 30 вересня – 1 жовтня 2021 р.

 • Актуальні питання ендокринології та ендокринної хірургії, 29-30 вересня 2022 р.