На кафедрі загальної хірургії Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського навчаються студенти медичного, стоматологічного факультетів та факультету іноземних студентів. На кафедрі успішно реалізовуються запроваджені методики навчання. Відповідно розроблено нове методичне забезпечення у вигляді матеріалів для підготовки до практичних занять, презентацій лекцій, методичних розробок для студентів, алгоритмів практичних навичок, методичних розробок для викладачів. Все це існує у паперовому і електронному варіанті, і студенти мають до цього вільний доступ.

Відповідно до концепції розвитку університету на факультетах продовжено удосконалення практично-орієнтованого навчання. Як результат, на кафедрі загальної хірургії запроваджена стрічкова система навчання під час вивчення дисциплін. Відповідно, підготовлені навчальні кімнати з загальної хірургії, внесено зміни в розклади і навчальні плани, що дозволило підвищити ефективність навчального процесу, засвоєння студентами практичних навичок.

Крім того, тривала реалізація таких етапів формування інформаційної навчальної системи кафедри:

· розміщення на Web-порталі робочих програм, методичних вказівок, розкладів занять, графіків чергувань викладачів на кафедрі.

· розміщення викладачами на персональних Web-сторінках наборів слайдів до кожної лекції;

· розміщення викладачами матеріалів для підготовки до лекцій для студентів. Тут розміщено інформацію – текстовий матеріал з літературних джерел (за винятком основного підручника), необхідні графічні зображення, фото та відеофільми, прочитавши та переглянувши які студент буде підготовлений до сприйняття лекції;

· розміщення кафедрою матеріалів для підготовки до практичних занять: текстовий матеріал, малюнки, посилання на відеофільми. Тут викладачі розміщують необхідну інформацію для проведення заняття;

Також розміщення кафедри на базі лікарні швидкої допомоги забезпечує вищий рівень взаємовідносин між студентами та практичними лікарями, медичним персоналом, до них відносяться як до молодших колег, вони беруть участь в клінічних розборах та обговореннях, клінічних конференціях.

Матеріально-технічне оснащення лікарні (рентгенологічне, ультразвукове, ендоскопічне обстеження, комп’ютерна томографія дозволяє залучати студентів до проведення клінічно-інструментальних та апаратних обстежень хворих з розглядом та інтерпретацією отриманих результатів. Окрім того, студенти відпрацьовують лінію практичних навичок з дисциплін, які включені в матрикул.

Доц. Кушнір Р.Я. з студентами (2019 рік)

Важливим питанням в підготовці студентів є забезпечення базовим підручником "Загальна хірургія" за редакцією Желіби М.Д. та ін., на основі якого складена переважна частина питань. Проте, основна кількість студентів, готуючись до занять, користується не лише підручником, зважаючи на те, що підготовка передбачає використання монографій, наукових статей по спеціальності і даних Інтернету.

Організація навчального процесу та поточного контролю на кафедрі загальної хірургії характерна тим, що вона не обмежена оцінкою знань студентів тільки використанням тестових завдань та ситуаційних задач, враховуючи недоліки одностороннього контролю. Нами опрацьована, обговорена на засіданнях кафедри і впроваджена в навчальний процес система оцінювання знань, яка включає опитування студентів, освоєння ними практичних навичок, вирішення тестових завдань і ситуаційних задач та контроль виконання деонтологічних вимог з об’єднанням в одну традиційну оцінку.

Навчання практичних навичок (2018 рік)

Викладачі використовують у навчальному процесі методичні розробки, тематичних хворих, ситуаційні задачі, тестові завдання. Для кращого засвоєння предмету цікаві у діагностичному плані хворі обговорюються на клінічних обходах, а також на клінічних конференціях. На кафедрі постійно оновлюються й удосконалюються тематика лекцій, практичних занять та методичні розробки.