На кафедрі загальної хірургії Тернопільського Національного Медичного Університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України викладається 7 дисциплін за якими навчаються студенти медичного, стоматологічного факультетів та факультету іноземних студентів. В процесі вивчення предмету протягом року передбачено розгляд питань, спрямованих на реалізацію наскрізних програм. З 2019р. на кафедрі розпочали навчання студенти ННІ медсестринства за спеціалізацією парамедик. Навчально-методична робота проводиться згідно з навчальними планами та чинними програмами. На кафедрі успішно реалізовуються запроваджені методики навчання. Всі робочі навчальні програми та додаткове методичне забезпечення розроблені, крім української, також англійською мовою. Навчальний матеріал, який використовується викладачами на лекціях і практичних заняттях, систематично доповнюється останніми досягненнями теоретичної медицини, що відповідає вимогам практичної медицини. Навчально-методичні матеріали представлені у методичному кутку кафедри. Щосеместрово викладачі кафедри приймають активну участь у розробці нових і вдосконаленні старих методичних розробок та вказівок для студентів і викладачів. Систематично проводиться поновлення інформації, що розташована на Web-порталі університету в розділах «Матеріали для підготовки студентів до лекцій», «Презентації лекцій», «Матеріали для підготовки студентів до практичних занять», найновішою інформацією із використанням великої кількості рисунків, графіків, відеофільмів. Все це існує у паперовому і електронному варіанті, і студенти мають до цього вільний доступ.

Доц. Буката В. на онлайн лекції (2023рік)

Іноземні студенти на практикумі підготовки до ОСКІ (2023 рік)

Discĕre ne cesses (2022 рік)

Homĭnes, dum docent, discunt (2022 рік)

У навчальному процесі широко застосовується тестовий контроль знань, який ефективно використовується для визначення вихідного рівня знань з усіх тем предмету. Тестові завдання постійно поповнюються, урізноманітнюються схемами, ситуаційними задачами, малюнками, таблицями, графічними зображеннями, широко застосовуються на практичних заняттях при підготовці студентів до здачі семестрового тестового іспиту з дисципліни.

Ас. Буката В. під час проведення практичного заняття в іноземній групі студентів (2022 рік)

Audiatur et altĕra pars (2022 рік)

Семінарське обговорення на практичну занятті в on-line режимі, викладач ас. Буката В. (2022 рік)

Відповідно до концепції розвитку університету на факультетах продовжено удосконалення практично-орієнтованого навчання. Як результат, на кафедрі загальної хірургії запроваджена стрічкова система навчання під час вивчення дисциплін. 

Доцент Павлишин А.В. проводить заняття за темою "Десмургія" (2022 рік)

Homĭnem ex operĭbus eius cognoscĕre(2022 рік)

Fer patienter onus, fac sapienter opus(2022 рік)

Відповідно, підготовлені навчальні кімнати з загальної хірургії, внесено зміни в розклади і навчальні плани, успішно функціонують в учбових кімнатах мультимедійні відеосистеми для демонстрації навчального матеріалу, що дозволило підвищити ефективність навчального процесу, засвоєння студентами практичних навичок, що свідчить про практично орієнтоване спрямування навчального процесу. 

Доцент Господарський А.Я. проводить заняття за допомогою мультимедійної системи (2021 рік)

У відповідності до затверджених МОЗ України Галузевих стандартів вищої освіти на кафедрі створено перелік засвоєння практичних навичок студентів усіх спеціальностей, які внесено у лінії практичних навичок (матрикули). В кінці навчального року студенти складають ОСКІ в сучасному міжкафедральному центрі симуляційного навчання за новою методикою в розробці якої приймали участь викладачі кафедри. Результати складання ОСКІ дозволяють проконтролювати кінцевий рівень оволодіння студентами необхідних практичних навичок, а також відображають ефективність роботи викладачів кафедри на практичному занятті.

Щомісячно викладачами кафедри загальної хірургії проводиться аналіз проміжної успішності студентів, відвідування ними лекцій та практичних занять.

Щотижня на кафедрі передбачено час для проведення відробіток студентами пропущених практичних занять, а також час для проведення консультацій, на яких студенти мають можливість підготуватись до практичних і підсумкових занять.

У 2017-2018 н.р. були розроблені матриці компетентностей, які внесені у робочі навчальні програми та методичні вказівки для студентів медичного, стоматологічного, ННІ медсестринства та факультету іноземних студентів. 

Крім того, тривала реалізація таких етапів формування інформаційної навчальної системи кафедри:

· розміщення на Web-порталі робочих програм, методичних вказівок, розкладів занять, графіків чергувань викладачів на кафедрі.

· розміщення викладачами на персональних Web-сторінках наборів слайдів до кожної лекції;

· розміщення викладачами матеріалів для підготовки до лекцій для студентів. Тут розміщено інформацію – текстовий матеріал з літературних джерел (за винятком основного підручника), необхідні графічні зображення, фото та відеофільми, прочитавши та переглянувши які студент буде підготовлений до сприйняття лекції;

· розміщення кафедрою матеріалів для підготовки до практичних занять: текстовий матеріал, малюнки, посилання на відеофільми. Тут викладачі розміщують необхідну інформацію для проведення заняття;

Розміщення кафедри на базі лікарні швидкої допомоги забезпечує вищий рівень взаємовідносин між студентами та практичними лікарями, медичним персоналом, до них відносяться як до молодших колег, вони беруть участь в клінічних розборах та обговореннях, клінічних конференціях.

Проф. Дейкало І.М. із студентами 3 курсу медичного факультету в операційній під час обговорення практичного заняття з теми «Асептика» (2020 рік)

Проф. Дейкало І.М. із студентами 3 курсу медичного факультету в операційній під час обговорення практичного заняття з теми «Кровотеча, методи зупинки» (2019 рік)

Проф. Герасимчук П.О., доц. Фіра Д.Б. та студент 3 курсу медичного факультету під час виконання оперативного втручання (2019 рік)

Матеріально-технічне оснащення лікарні (рентгенологічне, ультразвукове, ендоскопічне обстеження, комп’ютерна томографія дозволяє залучати студентів до проведення клінічно-інструментальних та апаратних обстежень хворих з розглядом та інтерпретацією отриманих результатів. Окрім того, студенти відпрацьовують лінію практичних навичок з дисциплін, які включені в матрикул.

Доц. Кушнір Р.Я. з студентами (2019 рік)

Для належного навчання студентів кафедра забезпечена необхідною кількістю монографій, підручників і посібників, а для поповнення бібліотеки сучасною навчальною літературою, адаптованою до системи організації навчального процесу, на кафедрі створюються творчі колективи для їх підготовки та видання. Викладачі кафедри загальної хірургії є авторами та співавторами 4 підручників із відповідних предметів, які використовуються у навчальному процесі ВН(Ф)МЗ України 1-4 рівнів акредитації.

Важливим питанням в підготовці студентів є забезпечення базовим підручником "Загальна хірургія" за редакцією Желіби М.Д. та ін. у написанні якого брали участь викладачі кафедри як українською та англійською мовами. На основі якого складена переважна частина питань. Проте, основна кількість студентів, готуючись до занять, користується не лише підручником, зважаючи на те, що підготовка передбачає використання монографій, наукових статей по спеціальності і даних Інтернету.

Щороку викладачі кафедри працюють над підвищенням кваліфікації педагогічної майстерності.

У 2018 н.р. доц. Махніцький А.В. отримав міжнародний сертифікат рівень володіння англійською мовою В 2.

Міжнародний сертифікат рівень володіння англійською мовою В2 отримав доцент Махніцький А.В. (2018 рік)

Організація навчального процесу та поточного контролю на кафедрі загальної хірургії характерна тим, що вона не обмежена оцінкою знань студентів тільки використанням тестових завдань та ситуаційних задач, враховуючи недоліки одностороннього контролю. Нами опрацьована, обговорена на засіданнях кафедри і впроваджена в навчальний процес система оцінювання знань, яка включає опитування студентів, освоєння ними практичних навичок, вирішення тестових завдань і ситуаційних задач та контроль виконання деонтологічних вимог з об’єднанням в одну традиційну оцінку.

Навчання практичних навичок (2018 рік)

Проведення некректомії студентом 3 курсу медичного факультету в умовах операційної під контролем доц. Фіри Д.Б. (2018 рік)

Проф. Шідловський О.В. із студентом 3 курсу факультету іноземних студентів під час відпрацювання практичних навичок (2018 рік)

Відпрацювання практичних навичок (проведення обробки операційного поля перед операцією) студентами 3 курсу медичного факультету в умовах операційної (2018 рік)

Відпрацювання практичних навичок (проведення хірургічної обробки рук хірурга) студентом 3 курсу медичного факультету в умовах операційної (2018 рік)

Відпрацювання практичних навичок (одягання стерильних рукавичок) студентом 3 курсу медичного факультету в умовах операційної (2018 рік)

Відпрацювання практичних навичок (одягання стерильного халату) студентом 3 курсу медичного факультету в умовах операційної (2018 рік)

Викладачі використовують у навчальному процесі методичні розробки, тематичних хворих, ситуаційні задачі, тестові завдання. Для кращого засвоєння предмету цікаві у діагностичному плані хворі обговорюються на клінічних обходах, а також на клінічних конференціях. На кафедрі постійно оновлюються й удосконалюються тематика лекцій, практичних занять та методичні розробки.