Наукові публікації доцента Д.Б. Фіри

 • Zaporozhan S., Fira D., Pokryshko O. Antibacterial therapy for patients with burn injuries // International Journal of Medicine and Medical Research. – 2022. – Vol. 8(1). - p. 18-24.

 • Kachur O., Fira L., Lykhatskyі P., Fira D., Garlitska N. Evaluation of membrane-destructive processes in rats with induced carcinogenesis of the colon using the citostatic vincristine // Roczniki Panstwowego Zakladu Higieny. – 2022. - №73(2). – p. 1–6.

 • Лихацький П.Г., Фіра Л.С., Фіра Д.Б., Алексевич К.О. Антиоксидантна система щурів в умовах нітритно-тютюнового токсикозу після застосування мілдронату // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2022. - № 1. – С. 81-88.

 • Nykyforuk A., Fira D., Lykhatskyi P., Fira L. Effect of the thick extract from garden spinach leaves on bile-secretory and bile-forming function of the liver under conditions of carbon tetrachloride liver lesion // Pharmacology OnLine. Archives. – 2021. – Vol. 3. – p. 1434-1441.

 • Lykhatskyi P., Fira D., Aleksevych K., Fira L. Development of nitrooxidative stress in rats under tobacco-nitrite intoxication after application of mildronate // Pharmacology OnLine. Archives. – 2021. – Vol. 3. – p. 1398-1406.

 • Kachur O., Fira L., Lykhatskyі P., Fira D., Stechyshyn I. The state of pro- and antioxidant systems in rats with DMH-induced colon carcinogenesis on the background of extracorporeal detoxification // Pharmacia. – 2021. - Vol. 68(4). – p. 941–946.

 • Лихацький П.Г., Фіра Л.С., Фіра Д.Б., Алексевич К.О. Дослідження активності енергетичних процесів у щурів за умов тютюново-нітритної інтоксикації після застосування карболайну // Медична та клінічна хімія. – 2021. - Т. 23. № 3(89). – С. 10-19.

 • Лихацький П.Г., Фіра В.Д., Сурман Х.М., Фіра Д.Б. Активність запальних та цитолітичних процесів у щурів різного віку в динаміці ураження тютюновим // Вісник медичних і біологічних досліджень. – 2021. - №3(9). – С. 35-42.

 • Герасимчук П.О., Павлишин А.В., Фіра Д.Б. Впровадження інноваційних технологій у викладання навчальної дисципліни на кафедрі загальної хірургії // Медична освіта. – 2021. - №1(90). – С. 17-22.

 • Герасимчук П.О., Фіра Д.Б., Павлишин А.В. Медико-соціальні аспекти лікування хворих з синдромом діабетичної стопи // Матеріали The 9th International scientific and practical conference “Fundamental and applied research in the modern world” (April 14-16, 2021). – BoScience Publisher, Boston, USA. – 2021. – p. 275-284.

 • Герасимчук П.О., Фіра Д.Б., Павлишин А.В. Оцінка якості життя, пов’язаної із здоров'ям у медицині // Вісник медичних і біологічних досліджень. – 2021. - №1(7). – С. 112-122.

 • Герасимчук П.О., Фіра Д.Б., Павлишин А.В. Медико-соціальні та економічні питання в лікуванні хворих із синдромом діабетичної стопи // Лікарська справа. – 2020. - №3-4. – С. 42-48.

 • Загальна хірургія: підручник/ П.О. Герасимчук, С.Й. Запорожан, І.М. Дейкало, Д.Б. Фіра та ін.: за ред. проф. П.О. Герасимчука. – Тернопіль: ТНМУ «Укрмедкнига», 2020. – 696 с.

 • Kachur O., Fira L., Lykhatskyi P., Fira D., Kramar S. State of humoral immunity and cytokine profile in rats under experimental carcinogenesis with applying enterosorporation chemotherapeutic factors // Polski merkuriush lekarski. – 2020. – XLVIII (288). – p. 431-436.

 • Grytcishin L. E., Fira L. S., Lykhatskyi P. H., Fira D. B. Development of the inflammatory process and endogenic intoxication in colorectal cancer after the application of cytostatics and hepatoprotectors// Journal of Education, Health and Sport. – 2020. - Vol. 10. – p. 381–392

 • Lykhatskyi P.H., Fira L.S., Ivanusa I.B., Fira D.B. Development of oxidative stress and inflammatory processes in rats under nitrite-tobacco intoxication and after the use of enterosorption// Світ медицини та біології. – 2020. – № 2 (72). – p. 180-185.

 • Lykhatskyi P. Fira L. Garlitska N. Fira D. Soroka Yu. Lisnychuk N. Delibashvili D. Changes of cytolysis indicators in rats blood resulted from simultaneous intoxication with tobacco smoke and sodium nitrite after using mildronate // Georgian medical news. – 2019. - №11 (296). – p. 96 - 102.

 • Герасимчук П.А., Шидловский А.В., Фира Д.Б., Павлышин А.В. Изучение влияния вакуумной терапии на течение раневого процесса у больных с синдромом диабетической стопы// Вестник РАМН. — 2019. — Т.74. — №4. — С. 283–288.

 • Герасимчук П. О., Фіра Д. Б., Згри¬вець Є. О. Клінічний випадок синдрому позиційного стиснення // Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука. - 2019.- № 2. – С. 91 – 94.

 • Герасимчук П.О., Шідловський В.О.,Фіра Д.Б. Варіанти перебігу ранового процесу у хворих із синдромом діабетичної ступні на тлі вакуумної терапії// Сучасні медичні технології. – 2019. – №2. - С. 40-44

 • Герасимчук П.О., Дейкало І.М., Запорожан С.Й., Фіра Д.Б., Павлишин А.В. Результати лікування ранових дефектів у хворих на синдром діабетичної стопи з використанням вакуумної терапії// Сучасні медичні технології. – 2018. – №4. - С. 30 -35

 • Герасимчук П.О., Фіра Д.Б., Шідловський О.В., Павлишин А.В.. Вакуумна терапія в підготовці ран до автодермопластики у хворих на синдром діабетичної стопи// Сучасні медичні технології. – 2018. – №1. - С. 18-22

 • Герасимчук П. О., Фіра Д. Б., Павлишин А. В. Вакуумна терапія в лікуванні ран у хворих на синдром діабетичної стопи// Збірник наукових робіт XXIV з’їзду хірургів України, 2018. – С.337-338.

 • Герасимчук П.А., Фира Д.Б., Павлышин А.В. Использование вакуумной терапии в местном лечении ран у больных синдромом диабетической стопы // Вакуумная терапия ран у детей и взрослых. Российский и международный опыт. Сборник научных трудов международной научно-практической конференции. –М.: Издательство «Перо», 2018. –С.23-27.

 • Герасимчук П. А, Фира Д. Б., Павлышин А. В. Хирургическое лечение анаэробной неклостридиальной инфекции мягких тканей у больных сахарным диабетом// Раны и раневые инфекции. Сборник научных трудов 4-го международного научно-практического конгресса, 2018. - С.48-52.

 • Фіра Д.Б., Згривець Є.О. Вплив негативного тиску на перебіг ранового процесу у хворих із синдромом діабетичної стопи // Теорія і практика сучасної науки. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 23-24 листопада 2018 року). – Херсон : Видавництво «Молодий вчений», 2018. – Ч. 2. – С.26-29.

 • Фіра Д. Б. Симуляційне навчання студентів як один із перспективних методів формування та вдосконалення професійних хірургічних навичок у майбутніх лікарів// Медична освіта. - 2017.- № 4. – С. 58 – 61.

 • Фіра Д. Б. Діагностичні критерії хронічного калькульозного холециститу// Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука. - 2017.- № 4. – С. 56 – 61.

 • Лихацький П. Г., Фіра Л. С., Фіра Д. Б., Кузьмак І. П. Молекулярні механізми метаболічних порушень в органах щурів різного віку, уражених натрію нітритом на тлі тютюнової інтоксикації // Regulatory mechanisms in biosystems. - 2017. - № 8 (2). - С. 259-264

 • Герасимчук П.О., Дейкало І.М., Запорожан С.Й., Фіра Д.Б., Господарський А.Я., Сидоренко В.М. Результати комплексного диференційованого лікування хворих на синдром діабетичної стопи // Вісник наукових досліджень. - 2017. - № 2. – С. 77 – 80.

 • Герасимчук П.О., Шідловський О.В., Фіра Д.Б., Кушнір Р.Я., Махніцький А.В. Економічні та медико-соціальні проблеми в лікуванні синдрому діабетичної стопи // Сучасний мультидисциплінарний підхід до діагностики та лікування хворих на цукровий діабет. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Тернопіль. ТДМУ.Укрмедкнига. – 2017. - С. 20-22

 • Бурмас Н. І., Фіра Д. Б., Бойко Л. А. Дистанційна освіта як сучасна форма навчання // Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні. Матеріали XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ.– Тернопіль. ТДМУ.Укрмедкнига. – 2017. - С. 76

 • Герасимчук П.О., Фіра Д.Б., Павлишин А.В., Застосування вакуум-терапії у лікуванні хворих із синдромом діабетичної стопи// Наука – майбутнє України: матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Вінниця. - 2017. – с.52-57

 • Герасимчук П.О., Дейкало І.М., Фіра Д.Б., Господарський А.Я., Осадчук Д.В. Підготовка ран до автодермопластики у хворих на синдром діабетичної стопи з використанням вакуумної терапії// Сучасний мультидисциплінарний підхід до діагностики та лікування хворих на цукровий діабет. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Тернопіль. ТДМУ.Укрмедкнига. – 2017. - С. 18-20

 • Герасимчук П. О. Використання вакуум-терапії на етапах хірургічного лікування синдрому діабетичної стопи / Герасимчук П. О., Фіра Д. Б., Павлишин А. В. // Клінічна хірургія. - 2017. - № 2. - С. 16-18

 • Герасимчук П. О. Поєднане використання вакуумної терапії і аутодермопластики в лікуванні ран у хворих на синдром діабетичної стопи / Герасимчук П. О., Фіра Д. Б., Павлишин А. В. // Харківська хірургічна школа. - 2017. - № 1. - С. 50-54

 • Фіра Д. Б. Інтраопераційний алгоритм дій при виконанні лапароскопічної холецистектомії у хворих із супутньою варикозною хворобою вен нижніх кінцівок/ Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука. - 2016.- № 2. – С. 99 – 102.

 • Герасимчук П.О., Дейкало І.М., Власенко В.Г., Фира Д.Б., Павлишин А.В. Використання вакуум терапії в лікуванні ран у хворих з синдромом діабетичної ступні/ Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2016. - №2(74). – С. 124 – 129.

 • Герасимчук П. О., Власенко В. Г., Павлишин А. В., Фіра Д. Б. Вплив вакуумної терапії на морфологічні зміни мяких тканин ранових дефектів у хворих із синдромом діабетичної стопи/ Вісник наукових досліджень. - 2016. - № 1. – С. 54 – 56.

 • Герасимчук П. О., Власенко В. Г., Павлишин А. В., Фіра Д. Б. Автодермопластика та вакуумна терапія ран у хворих на синдром діабетичної стопи/ Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - 2016. - № 1. – С. 13 – 16.

 • Ковальчук О.Л., Романюк Т.В., Фіра Д.Б., Мельничук В.В. Малоінвазивні технології при радикальному лікуванні гострого холециститу поєднаного ускладненною трофічною виразкою варикозної хвороби / Український журнал хірургії. — 2011. — № 2. — С. 94 — 97.

 • Фіра Д.Б. Прогностичні критерії розвитку тромбоемболічних ускладнень у хворих після лапароскопічної холецистектомії на фоні варикозної хвороби нижніх кінцівок / ХІV міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених. – 2010. – С. 74.

 • Ковальчук О.Л., Гнатів В.В., Костів О.І., Мельничук В.В., Фіра Д.Б. Особливості змін центральної гемодинаміки в інтраопераційному періоді при лапароскопічних холецистектоміях / Шпитальна хірургія. – 2010. – № 3. – С. 17 - 19.

 • Фіра Д.Б. Профілактика тромбоемболічних ускладнень при виконанні лапароскопічних холецистектомій / ХІ ювілейний міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених. – 2007. – С. 75.

 • Ковальчук Л.Я., Чонка І.І., Фіра Д.Б. Амбулаторне лікування, особливості передопераційної підготовки та автодермопластика в лікуванні трофічних виразок венозного генезу / Шпитальна хірургія. – 2010. – № 2. – С. 63 - 66.

 • Ковальчук О.Л., Фіра Д.Б. Ендогенна інтоксикація та перебіг вільнорадикальних процесів в організмі пацієнтів за холециститу із супутньою патологією вен нижніх кінцівок / Шпитальна хірургія. – 2010. – № 1. – С. 57 - 59.

 • Ковальчук О.Л., Фіра Д.Б. Дослідження ендотеліальної дисфункції у хворих на холецистит з патологією вен нижніх кінцівок за умов лапароскопічних втручань // Вісник наукових досліджень. – 2010. – № 2. – С. 25 - 27.

 • Ковальчук О.Л., Фіра Д.Б. Використання фактора Віллебранда як прогностичного показника у пошкодженні ендотеліальної стінки у хворих на холецистит із супутньою патологією вен нижніх кінцівок / Шпитальна хірургія. – 2010. – № 2. – С. 17 - 19.

 • Ковальчук О.Л., Фіра Д.Б., Дуць С.І., Мельничук В.В. Прогнозування тромбоемболічних ускладнень та алгоритм їх профілактики у хворих після лапароскопічної холецистектомії // Вісник наукових досліджень. – 2010. – № 3. – С. 25 - 27.

 • Фіра Д.Б. Вплив пневмоперитонеуму на стан згортальної системи крові під час лапароскопічних оперативних втручань / Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Медицина. – 2009. – вип. 37. – С. 183 - 185.

 • Дзюбановський І.Я., Фіра Д.Б., Шкробот В.В. Ендогенна інтоксикація та стан антиоксидної системи щурів за умов обтураційної жовтяниці // Вісник наукових досліджень. 2005. – №1. – С. 144 - 146.

 • Фіра Л.С., Гонський Я.І., Гранківська С.С., Фіра Д.Б. Корекція фібрабетом ендогенної інтоксикації та антиоксидної системи в щурів за умов нітритного ортуєння // Екол. та ноосфера. – 2001. – Т.10, №1. – С. 54 - 59.

 • Фіра Л.С., Гонський Я.І., Бойчук Б.Р., Фіра Д.Б. Застосування крезацину для корекції метаболічних порушень в щурів, отруєних тетрахлорметаном та нітритом натрію на фоні рентгенівськогоопромінення // Екологія та ноосферологія. – 2000. – Т.9, № 1–2. – С. 67 - 72.