Кафедра загальної хірургії надає спеціалізовану хірургічну допомогу хворим із загальнохірургічною, ендокринною, ургентною, гнійно-септичною, судинною та проктологічною патологією. Клiнiчною базою кафедри є хiрургiчний вiддiл та вiддiл реанiмацiї i iнтенсивної терапiї КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги».

Інтерес до хірургії, яка творить чудеса, в усі часи величезний. Професор Дейкало І.М. з учнями (2022 рік)

Volentem fata ducunt - Охочого йти доля веде... Оперує професор Дейкало І.М. (2022 рік)

Хірургічне відділення (2022 рік)

Спiвробiтники клiнiки надають планову i невiдкладну медичну допомогу населенню мiста i областi з хiрургiї, консультують хворих в полiклiнiцi, ендокринному диспансерi, органiзовують i проводять науково-практичнi i клiнiко-морфологiчнi конференцiї, засiдання асоцiацiї хiрургiв областi.

Fer patienter onus, fac sapienter opus (2022 рік)

Cognosce te ipsum (2022 рік)

У лiкувальну практику впровадженi операцiї на прищитоподiбних i надниркових залозах, на пiдшлунковiй залозi з приводу гормонально-активних пухлин.

Хірургія - це доля сміливих, мислячих неординарно особистостей, праця і життя яких сповнені стресів і парадоксів.. Оперує професор Дейкало І.М. (2022 рік)

Аас. Буката В. з студентами в чистій перев'язочній оцінюють стан післяопераційних ран та перевіряють прохідність пасивного дренажа. (2022 рік)

Працівники кафедри проводять значний об’єм консультативно-лікувальної роботи, виконують щорічно понад 800 оперативних втручань. Найбільш складні оперативні втручання в клініці виконують професори та доценти кафедри. Питома вага виконаних операційних втручань працівниками кафедри перевищує 50 %.

Оперує професор Дейкало І.М. та ас. Буката В.В. (2020 рік)

Також розміщення кафедри на базі лікарні швидкої допомоги забезпечує вищий рівень взаємовідносин між студентами та практичними лікарями, медичним персоналом, до них відносяться як до молодших колег, вони беруть участь в клінічних розборах та обговореннях, клінічних конференціях.

Матеріально-технічне оснащення лікарні (рентгенологічне, ультразвукове, ендоскопічне обстеження, комп’ютерна томографія дозволяє залучати студентів до проведення клінічно-інструментальних та апаратних обстежень хворих з розглядом та інтерпретацією отриманих результатів.

Перев'язочна (2019 рік)

Обстеження пацієнта на комп'ютерному томографі (2019 рік)

Згідно із сучасними стандартами, виконують малоінвазивні операційні втручання.

Сучасні новітні технології в хірургічному відділенні представлені лапароскопією; використанням Liga sure в абдомінальній та ендокринній хірургії; відеоендоскопічними методами діагностики та лікування захворювань ШКТ; використанням апаратних степлерних циркулярних анастомозів в коло-ректальній хірургії; малоінвазивними ендоскопічними методоми лікування ДГПЗ. В клініці проводиться інтраопераційний електро-нейромоніторинг поворотних та верхніх гортанних нервів в тиреоїдній хірургії. Запроваджено лапароскопічний метод оперативного лікування захворювань гепато-біліарної системи, органів малого тазу та інших захворювань органів черевної порожнини, технологію «LIGASURE» в абдомінальній та ендокринній хірургії.

За останні 10 років в клініці загальної хірургії лікарні швидкої допомоги при ускладненій жовчево-кам’яній хворобі виконано близько 3000 успішних лапароскопічних холецистектомій. З 2014 року в практику хірургічної діяльності впроваджено ендоскопічні технології на великому дуоденальному соску та позапечінкових жовчевих протоках при ускладненій холедохолітіазом жовчево-кам’яній хворобі та неопластичних процесах гепато-панкреато-дуоденальноі зони. Замкнено цикл можливостей хірургічної корекції ускладненої жовчево-кам’яної хвороби.

Лапароскопічна стійка з генератором Ligasure. Оперує доцент Осадчук Д.В. (2018 рік)

В умовах клініки загальної хірургії вперше лапараскопічним методом виконано видалення багатокамерної кісти правої нирки об’ємом 520 мл у пацієнта віком 44 роки. Оболонки видаленої кісти направлено на гістологічне дослідження. Передопераційне обстеження тривало 1 добу, операція тривала 1 годину, післяопераційний період - 2 дні. Кісти нирок - поширене захворювання в структурі урологічної патології. Клінічні прояви хвороби значно погіршують якість життя людей. Найбільш популярним методом лікування великих кіст в Україні є пункція останніх під ультразвуковим контролем. Проте, цей метод лікування втрачає актуальність внаслідок рецидивів кіст та відсутності досліджень щодо подальшої біологічної поведінки оболонок таких кіст в організмі. Тут слід особливо підкреслити, що за даними зарубіжних авторів, оболонки багатокамерних кіст часто провокують розвиток онкологічних процесів в нирках.

Малоінвазивне втручання з приводу кісти нирки (2018 рік)

Малоінвазивне видалення ураженого пухлинним процесом наднирника (2018 рік)

В клініці загальної хірургії впроваджено лапароскопічні операції при патології наднирників. Оперативне лікування вогнищевої патології наднирників є одним із найскладніших розділів ендокринної хірургії. Це обумовлено складним топографо-анатомічним розташуванням надниркових залоз поряд із магістральними судинами та життєво-важливими паренхіматозними органами. Окрім того пухлини наднирників є гормонально-активними, супроводжуються критично високими показниками артеріального тиску, порушенням вуглеводного, ліпідного обмінів та імунної системи. Відкриті оперативні втручання через живіт та поперекову ділянку надзвичайно травматичні та періодично супроводжуються низкою післяопераційних ускладнень. На сьогодні золотим стандартом в хірургії захворювань наднирників є лапароскопічна адреналектомія. Операція дозволяє при мінімальній травмі ( 4 невеликі проколи на 5 мм) з використанням сучасної відеосистеми з роздільною здатністю ULTRA HD та енергії Liga-Sure з високою точністю практично безкровно видалити уражений пухлинним процесом наднирник.

Застосування генератора «LIGASURE» для гемостазу та розтину тканин дозволяє виконувати операції на щитоподібній залозі практично безкровно, полегшує візуалізацію поворотного нерва та паращитовидних залоз та зменшує ризик їх пошкодження під час операції.

Оперує професор Шідловський О.В. (2018 рік)

Серед головних проблем невiдкладної хiрургiї шлунково-кишковi кровотечi є особливо складною, драматичною та небезпечною патологiєю. Смертнiсть при важких профузних кровотечах досi залишається високою. При виникненнi профузних струминних кровотеч до недавнього часу виникала необхiднiсть в проведеннi складних хiрургiчних втручань i зупинка кровотечi супроводжувалась видаленням частини органа.

Шлунково-кишкова кровотеча. Ендоскопічне обстеження (2018 рік)

Сучасна ендоскопiчна апаратура дозволяє високоточно визначити джерело та характер кровотечі i ендоскопічно зупинити важку струминну кровотечу із використанням аргоно-плазмової коагуляцiї (тривалiсть процедури 10-15хв.) iз збереженням цiлiсностi та функцiї органа, а найголовнiше - без операцiї та розрiзiв. В клініці загальної хірургії ендоскопiчний гемостаз широко впроваджений в практику та застосовується протягом останніх 6-ти років. Практично вiдпала необхiднiсть в травматичних вiдкритих оперативних втручаннях, для яких характерна цiла низка ускладнень.

Вукуумна терапія глибоких ран за допомогою апарату V.A.C.: пришвидшує ріст грануляційної тканини, проводиться активна аспірація ексудату.

Апарат для вакуумної терапії накладнений на верхню кінцівку (2018 рік)

У палатах інтенсивної терапії здійснюють постійне інтенсивне спостереження за хворими, яке включає кардіомоніторинг, моніторування газів крові та дихальної суміші, дослідження кислотно-лужного стану.

В клініці розроблено нові методики, направлені на оптимізацію передопераційної підготовки, інтраопераційної корекції та післяопераційного лікування хворих з виразковою хворобою. Впроваджено спосіб визначення насичення киснем стінки кишки та її життєздатності при товстокишковій непрохідності шляхом пульсоксиметрії, розроблено методи їх профілактики і лікування недостатності первинного анастомозу при операціях на ободовій та прямій кишці.

В клініці впроваджено та широко використовується технологія LigaSure (в ендокринній хірургії, шлунково-кишковій та лапароскопічній хірургії), Впровадження методик відеоендоскопічного гемостазу у хворих з шлунковими та дуоденальними кровотечами (інєкційний метод гемостазу та біполярна коагуляція) дозволили зменшити кількість оперативних втручань при цій патології.

Впровадження відеоколоноскопії покращило діагностику захворювань товстої кишки. Впровадженно в практику ендоскопічні поліпектомії, технологію ретроградної холангіо-панкреатографії та ендоскопічної папілосфінктеротомії.

В клініці проводиться активно робота по наданню хірургічної допомоги хворим з патологією щитоподібної залози. Впроваджено інтраопераційну ідентифікацію поворотних гортанних нервів за допомогою електро-нейро стимуляції з інтраопераційною фонографією, що дозволяє зменшити частоту травматизації поворотних нервів. Широко використовуються малоінвазивні ендоскопічні методи в лікуванні доброякісної гіперплазії простати. Впроваджено метод транс-уретрального відеоасистованого електрогідравлічного дроблення каменів сечового міхура.

Для лікування гнійних ран використовується вакуумна терапія (апарат ВАК-терапії). Дана методика використовується з метою покращення перебігу раневого процесу, що скорочує термін підготовки рани до її пластичного закриття, стимулює репаративні процеси та покращує очищення рани.

Працівники кафедри відвідують науково-практичні конференції республіканського та міжнародного рівнів, проходять стажування у провідних клініках.

Результати проведеної роботи висвітлено в наукових публікаціях, представлені в доповідях на республіканських та європейських конгресах.

Працівники кафедри регулярно здійснюють лікарські виїзди в райони області, де надають пацієнтам якісну консультативну допомогу. Поряд із цим, ведеться цілодобове чергування з наданням екстреної медичної допомоги хворим. Викладачі кафедри стажувалися за кордоном — у шпиталі Університету Південної Кароліни Апстейт (США), госпіталі Віденського медичного університету (Австрія), Празькому госпіталі (Чехія), провідних клініках України.