Кафедра загальної хірургії надає спеціалізовану хірургічну допомогу хворим із загальнохірургічною, ендокринною, ургентною, гнійно-септичною, судинною та проктологічною патологією. Клiнiчною базою кафедри є хiрургiчний вiддiл лікарні швидкої допомоги, вiддiл реанiмацiї i iнтенсивної терапiї.

Хірургічне відділення (2019 рік)

Спiвробiтники клiнiки надають планову i невiдкладну медичну допомогу населенню мiста i областi з хiрургiї, консультують хворих в полiклiнiцi, ендокринному диспансерi, органiзовують i проводять науково-практичнi i клiнiко-морфологiчнi конференцiї, засiдання асоцiацiї хiрургiв областi. У лiкувальну практику впровадженi операцiї на прищитоподiбних i надниркових залозах, на пiдшлунковiй залозi з приводу гормонально-активних пухлин.

Працівники кафедри проводять значний об’єм консультативно-лікувальної роботи, виконують щорічно понад 800 оперативних втручань. Найбільш складні оперативні втручання в клініці виконують професори та доценти кафедри. Питома вага виконаних операційних втручань працівниками кафедри перевищує 50 %.

Оперує професор Дейкало І.М. (2018 рік)

Також розміщення кафедри на базі лікарні швидкої допомоги забезпечує вищий рівень взаємовідносин між студентами та практичними лікарями, медичним персоналом, до них відносяться як до молодших колег, вони беруть участь в клінічних розборах та обговореннях, клінічних конференціях.

Матеріально-технічне оснащення лікарні (рентгенологічне, ультразвукове, ендоскопічне обстеження, комп’ютерна томографія дозволяє залучати студентів до проведення клінічно-інструментальних та апаратних обстежень хворих з розглядом та інтерпретацією отриманих результатів.

Перев'язочна (2018 рік)

Комп'ютерний томограф (2018 рік)

Згідно із сучасними стандартами, виконують малоінвазивні операційні втручання.

Сучасні новітні технології в хірургічному відділенні представлені лапароскопією; використанням Liga sure в абдомінальній та ендокринній хірургії; відеоендоскопічними методами діагностики та лікування захворювань ШКТ; використанням апаратних степлерних циркулярних анастомозів в коло-ректальній хірургії; малоінвазивними ендоскопічними методоми лікування ДГПЗ. В клініці проводиться інтраопераційний електро-нейромоніторинг поворотних та верхніх гортанних нервів в тиреоїдній хірургії. Запроваджено лапароскопічний метод оперативного лікування захворювань гепато-біліарної системи, органів малого тазу та інших захворювань органів черевної порожнини, технологію «LIGASURE» в абдомінальній та ендокринній хірургії.

Лапароскопічна стійка з генератором Ligasure (2018 рік)

Застосування генератора «LIGASURE» для гемостазу та розтину тканин дозволяє виконувати операції на щитоподібній залозі практично безкровно, полегшує візуалізацію поворотного нерва та паращитовидних залоз та зменшує ризик їх пошкодження під час операції.

Вукуумна терапія глибоких ран за допомогою апарату V.A.C.: пришвидшує ріст грануляційної тканини, проводиться активна аспірація ексудату.


Апарат VAC (2018 рік)

У палатах інтенсивної терапії здійснюють постійне інтенсивне спостереження за хворими, яке включає кардіомоніторинг, моніторування газів крові та дихальної суміші, дослідження кислотно-лужного стану.

В клініці розроблено нові методики, направлені на оптимізацію передопераційної підготовки, інтраопераційної корекції та післяопераційного лікування хворих з виразковою хворобою. Впроваджено спосіб визначення насичення киснем стінки кишки та її життєздатності при товстокишковій непрохідності шляхом пульсоксиметрії, розроблено методи їх профілактики і лікування недостатності первинного анастомозу при операціях на ободовій та прямій кишці.

В клініці впроваджено та широко використовується технологія LigaSure (в ендокринній хірургії, шлунково-кишковій та лапароскопічній хірургії), Впровадження методик відеоендоскопічного гемостазу у хворих з шлунковими та дуоденальними кровотечами (інєкційний метод гемостазу та біполярна коагуляція) дозволили зменшити кількість оперативних втручань при цій патології.

Впровадження відеоколоноскопії покращило діагностику захворювань товстої кишки. Впровадженно в практику ендоскопічні поліпектомії, технологію ретроградної холангіо-панкреатографії та ендоскопічної папілосфінктеротомії.

В клініці проводиться активно робота по наданню хірургічної допомоги хворим з патологією щитоподібної залози. Впроваджено інтраопераційну ідентифікацію поворотних гортанних нервів за допомогою електро-нейро стимуляції з інтраопераційною фонографією, що дозволяє зменшити частоту травматизації поворотних нервів. Широко використовуються малоінвазивні ендоскопічні методи в лікуванні доброякісної гіперплазії простати. Впроваджено метод транс-уретрального відеоасистованого електрогідравлічного дроблення каменів сечового міхура.

Для лікування гнійних ран використовується вакуумна терапія (апарат ВАК-терапії). Дана методика використовується з метою покращення перебігу раневого процесу, що скорочує термін підготовки рани до її пластичного закриття, стимулює репаративні процеси та покращує очищення рани.

Працівники кафедри відвідують науково-практичні конференції республіканського та міжнародного рівнів, проходять стажування у провідних клініках.

Результати проведеної роботи висвітлено в наукових публікаціях, представлені в доповідях на республіканських та європейських конгресах.

Працівники кафедри регулярно здійснюють лікарські виїзди в райони області, де надають пацієнтам якісну консультативну допомогу. Поряд із цим, ведеться цілодобове чергування з наданням екстреної медичної допомоги хворим. Викладачі кафедри стажувалися за кордоном — у шпиталі Університету Південної Кароліни Апстейт (США), госпіталі Віденського медичного університету (Австрія), Празькому госпіталі (Чехія), провідних клініках України.