Кафедра загальної хірургії

Клiнiчною базою кафедри є хiрургiчний вiддiл лікарні швидкої допомоги, вiддiл реанiмацiї i iнтенсивної терапiї.

На кафедрі загальної хірургії Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського навчаються студенти медичного, стоматологiчного факультетiв та інституту медсестринства. Розміщення кафедри на базі лікарні швидкої допомоги забезпечує вищий рівень взаємовідносин між студентами та практичними лікарями, медичним персоналом. Саме тут до студентів відносяться як до молодших колег, вони беруть участь в клінічних розборах та обговореннях, клінічних конференціях.

Матеріально-технічне оснащення лікарні (рентгенологічне, ультразвукове, ендоскопічне обладнання, комп’ютерна томографія дозволяє залучати студентів до проведення клінічно-інструментальних та апаратних обстежень хворих з розглядом та інтерпретацією отриманих результатів. Окрім того, студенти відпрацьовують лінію практичних навичок з дисциплін, які вивчаються.

Кафедра загальної хірургії надає спеціалізовану хірургічну допомогу хворим із загальнохірургічною, ендокринною, ургентною, гнійно-септичною, судинною та проктологічною патологією.

Спiвробiтники клiнiки надають планову i невiдкладну медичну допомогу населенню мiста i областi з хiрургiї, консультують хворих в мiськiй полiклiнiцi № 1, ендокринному диспансерi, органiзовують i проводять науково-практичнi iклiнiко-морфологiчнi конференцiї, засiдання асоцiацiї хiрургiв областi. У лiкувальну практику впровадженi операцiї наприщитоподiбних i надниркових залозах, на пiдшлунковiй залозi з приводу гормонально-активних пухлин.

Працівники кафедри проводять значний об’єм консультативно-лікувальної роботи, виконують щорічно понад 800 оперативних втручань.

Найбільш складні оперативні втручання в клініці виконують професори та доценти кафедри. Питома вага виконаних операційних втручань працівниками кафедри перевищує 50 %.

Згідно із сучасними стандартами, виконують малоінвазивні операційні втручання.

Сучасні новітні технології в хірургічному відділенні представлені:

  • Лапароскопією.
  • Використанням Liga sure в абдомінальній та ендокринній хірургії.
  • Відеоендоскопічними методами діагностики та лікування захворювань ШКТ.
  • Використанням апаратних степлерних циркулярних анастомозів в коло-ректальній хірургії.
  • В клініці проводиться інтраопераційний електро-нейромоніторинг поворотних та верхніх гортанних нервів втиреоїдній хірургії.
  • Малоінвазивними ендоскопічними методоми лікування ДГПЗ
  • Лапароскопічний метод оперативного лікування захворювань гепато-біліарної системи, органів малого тазу таінших захворювань органів черевної порожнини.

Лапароскопічна стійка

·

Технологія «LIGASURE» в абдомінальній та ендокринній хірургії.

У палатах інтенсивної терапії здійснюють постійне інтенсивне спостереження за хворими, яке включаєкардіомоніторинг, моніторування газів крові та дихальної суміші, дослідження кислотно-лужного стану.

В клініці розроблено нові методики, направлені на оптимізацію передопераційної підготовки, інтраопераційноїкорекції та післяопераційного лікування хворих з виразковою хворобою. Впроваджено спосіб визначення насичення киснем стінки кишки та її життєздатності при товстокишковій непрохідності шляхом пульсоксиметрії, розроблено методи їх профілактики і лікування недостатності первинного анастомозу при операціях на ободовій та прямій кишці.

В клініці впроваджено та широко використовується технологія LigaSure (в ендокринній хірургії, шлунково-кишковій та лапароскопічній хірургії), Впровадження методик відеоендоскопічного гемостазу у хворих з шлунковими та дуоденальними кровотечами (інєкційний метод гемостазу та біполярна коагуляція) дозволили зменшити кількість оперативних втручань при цій патології.

Впровадження відеоколоноскопії покращило діагностику захворювань товстої кишки. Впровадженно в практику ендоскопічні поліпектомії, технологію ретроградної холангіо-панкреатографії та ендоскопічної папілосфінктеротомії.

В клініці проводиться активно робота по наданню хірургічної допомоги хворим з патологією щитоподібної залози. Впроваджено інтраопераційну ідентифікацію поворотних гортанних нервів за допомогою електро-нейро стимуляції зінтраопераційною фонографією, що дозволяє зменшити частоту травматизації поворотних нервів. Широко використовуються малоінвазивні ендоскопічні методи в лікуванні доброякісної гіперплазії простати. Впроваджено метод транс-уретрального відеоасистованого електрогідравлічного дроблення каменів сечового міхура.

Для лікування гнійних ран використовується вакуумна терапія (апарат ВАК-терапії). Дана методика використовується з метою покращення перебігу раневого процесу, що скорочує термін підготовки рани до її пластичного закриття, стимулює репаративні процеси та покращує очищення рани.

Працівники кафедри відвідують науково-практичні конференції республіканського та міжнародного рівнів, проходять стажування у провідних клініках.

Результати проведеної роботи висвітлено в наукових публікаціях, представлені в доповідях на республіканських та європейських конгресах.

Працівники кафедри регулярно здійснюють лікарські виїзди в райони області, де надають пацієнтам якісну консультативну допомогу. Поряд із цим, ведеться цілодобове чергування з наданням екстреної медичної допомоги хворим. Викладачі кафедри стажувалися за кордоном — у шпиталі Університету Південної Кароліни Апстейт (США), госпіталі Віденського медичного університету (Австрія), Празькому госпіталі (Чехія), провідних клініках Росії та України. Співробітники кафедри виступали з доповідями на XXII з’їзді хірургів України (м. Вінниця, 2010 рік), III з'їзді колопроктологів Україні за участю країн центральної та східної Європи (м. Одеса, 2011 рік), IV з'їзді колопроктологів Україні за міжнародною участю (м. Київ, 2016 рік) та на конференціях з міжнародною участю, всеукраїнських та регіональних хірургічних конференціях.