Головна‎ > ‎Колектив‎ > ‎

Наукові публікації Степан Йосипович Запорожан

СПИСОК

наукових та навчально-методичних праць доктора медичних наук, Запорожана Степана Йосиповича

 

Назва

Харак­тер роботи

Вихідні дані

Обсяг с.)

Співавтори

1

2

3

4

5

6

1

 

Клініко-ендоскопічна картина рецидивних виразок після органозберігаючих операцій

Друк

Тези Всеукраїнського симпозіуму хірургів —

c.56-57

Тернопіль 1992р

1

В.І.Нікішаєв,

О.М.Кіт,

2

 

Рецидиви виразок після органозберігаючих операцій

Друк

Тези Всеуккраїнського симпозіуму хірургів. —

С.34-36

Тернопіль, 1992 р

2

П.Д.Фомін, О.В.Заплавський

3  

Рецидив виразок після ваготомії

Друк

Актуальні проблеми екстремальної медицини.-Київ,

С. 53-54

1993 р

2

В.І.Нікішаєв, Б.М.Пацкань, М.М.Стець,

 О-АЛовч

4

 

Клініко-ендоскопічні особливості хірургічного лікування кровотечних пілоро дуоденальних виразок

Друк

Збірник наукових праць, присвячений 75-річному ювілею КДВЛ. - Київ,

С.48-49

1993 р

1

П.Д.Фомін, В.І.Нікішаєв, І.М.Шепетько

5

Рецидив язвы после ваготомим

Друк

Мат.респ.науч.-прак.конф. «Хирургическое лечение рецидивирующих гастродуоденальных язв и их осложнений» //К.: Здоровя,-1996р., с.61-63

3

П.Д.Фомін, В.І.Нікішаєв,

6

Клиническая характеристика й лечение рецидивньїх язв после ваготомии

Друк

ТезисьІ докладов. Международньїе дни по хирургии молодьіх ученьгх. –

С. 122-123

Киев,-1993 р

1

В.И.Никишаев

7

Зндоскопия        в лечении ранних послеоперационньїх осложнений    в хирургии язвенной болезни

Друк

Российский              журнал гастрознтерологии,      гепа-тологии,   колопроктологии (МатериальІ            Восьмой Российской Гастрознтерологической Недели,   18-21 ноября 2001 г., Москва).

С.152-153

2

П.Д. Фомин,

В.И Никишаев

8

Зндоскопическая денервация желудка в лечении язвенной болезни двенадцатиперстной кишки

Друк

6-й Московский

*

международньш конгресе по зндоскопической хирургии, Москва, 24-26 апреля 2002 г.

с.6-8

2

П.Д. Фомин, В.И.Никишаев,

С.Г. Головин,

 С.В. Музыка, К.В.Кузнецов

9

Діагностика        та

лікування   хворих з

рецидивними

гастродуоденальни ми

виразками

Друк

Матеріали     науково-прак-

тичної                конференції

хірургів      Тернопілля,      5

липня 2002   р.-    Тернопіль:

Укрмедкнига.

Методичні     рекомендації. –

С. 210-214

4

 

10

Эндоскопическая денервация желудка в лечении язвенной болезни двенадцатиперстной кишки

Друк

Российский научный центр хирургии РАМН, 6-й Московский международный конгресс по эндоскопической хирургии, Москва, 24-26 апреля 2002 г.

С.323-325

2

П.Д.Фомін,

В.І. Нікішаєв,

С.Г. Головін

11

 

Гострі шлунково-

кишкові кровотечі:

стандарти

діагностики та

лікування

Друк

Тернопіль:       Укрмедкнига,

2003.р

С. 50-68

18

М.О. Ляпіс,

І.І. Басистюк,

12

Особливості

клінічного перебігу

прикритих проривних

гастро дуоденальних

виразок

Друк

Харківська         хірургічна

школа.     -    №   1(6).

Матеріали науково-

практичної конференції   до

10-річчя академії    медичних

наук України, 2003р

с.42-44

(фахове видання)

 

2

М.О. Ляпіс,

П.О. Герасимчук,

Р.Я. Кушнір

13

Особливості

діагностики        та

клінічного перебігу

рецидивних виразок

після

органозберігаючих

операцій

Друк

Матеріали            науково-

практичної конференції

„Виразкова хвороба

шлунка        та

дванадцятипалої    кишки",

25-26 березня 2004 р., м. Київ. с.72-75

3

Ляпіс М.О.,

Герасимчук П.О.,

Кушнір Р.Я.,

Чепесюк В.О.

14

Морфологічні

особливості

рецидивних

гастродуоденальних

виразок у похилому і

старечому віці

Друк

Матеріали міжнародної

науково-практичної

конференції „Актуальні

питання геріартричної

хірургії*", 1-2 квітня 2004 р.,

м. Тернопіль. с.44-46

3

Ляпіс М.О.

15

Обгрунтування

застосування       А-

бактерину        при

експериментальному

перитоніті

Друк

„Здобутки експериментальної

і клінічної медицини", ХІУП

випуск,     -   Тернопіль,     3

червня 2004 р. с.89-91

3

М.О. Ляпіс,

Л.Ю. Іващук,

П.О. Герасимчук,

І.К. Лойко,

П.А. Мазур,

Р.Я. Кушнір,

16

Аналіз    складових навчальної інформації на кафедрі   загальної хірургії

Друк

Вісник               Української медичної      стоматакадемії

 2005 р. с.181-183

(фахове видання)

 

2

М.О.Ляпіс П.О.Герасимчук

17

Еволюція тактичних

підходів до вибору

хірургічного

лікування

ускладнених форм

виразкової хвороби

Друк

Шпитальна хірургія, №1, 

м. Тернопіль,

2005 р.

С.189-193

(фахове видання)

 

  5

П.Д.Фомін

В. Д. Братусь

18

 

Профілактика ранніх рецидивів кровотеч після ендоскопічного гемостазу  на кровоточивих виразках 12-ти п.к.

Друк.

Шпитальна хірургія №3, 

м. Тернопіль,

2005 р.

С.40-43

(фахове видання)

 

3

В.І.Нікішаєв,

І.. І. Лемко

 

19

Причини летальності серед хворих з гастро дуоденальними кровотечами одна з причин летальності у хворих з гастро дуоденальними кровотечами виразкового генезу

Друк

Шпитальна хірургія № 2, 

м. Тернопіль,

2006 р.

С.11-15

(фахове видання)

 

5

П.Д.Фомін

 

 

20

Рецидив кровотечі - одна з причин летальності у хворих з гастродуоденальними кровотечами виразкового генезу

Друк

Шпитальна хірургія, № 3,  м. Тернопіль, 2006 р.

С.38-41

(фахове видання)

 

4

 

 

21

Лімфостимулююча терапія в комплексному лікуванні хворих на синдром стопи діабетика

Друк

Шпитальна хірургія, №3, м.Тернопіль, 2006 р. с.51-54

(фахове видання)

 

3

П.О Герасимчук

Р.Я Кушнір

22

 

Діагностичні помилки при синдромі Мелорі-Вейса

Друк

Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії,Volume 10, №3, 2006 р.

С.37-38

(фахове видання)

 

3

В.І.Нікішаєв, А.М.Задорожний

23

Профузні кровотечі-ризик летальності при виразковій хворобі шлунку і дванадцятипалої кишки

Друк

Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Медицина», вип.30,2007 р.

С.163.167

(фахове видання)

 

3

П.Д.Фомін, 

П..О. Герасимчук

24

Патоморфологічні аспекти кровоточивих гастродуоденальних виразок

Друк

Шпитальна хірургія  №1, 

м. Тернопіль, 2007р.

С.60-62

(фахове видання)

 

3

П.Д. Фомін,

І.В. Кузьміна

 

 

25

 

Фактори ризику летальності у хворих з гастро дуоденальними кровотечами виразкового генезу

Друк

Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії,  Volume 11, №1, 2007 р.

С.25-26

(фахове видання)

 

2

П.Д. Фомін

26

Морфологічні зміни тканин у хворих на синдром стопи діабетика

Друк

Вісник наукових досліджень №2

2007 р с.51-54

(фахове видання)

 

3

П..О. Герасимчук

П.В Кісіль

27

Методи пластичного закриття ран після хірургічної обробки та малих ампутацій у хворих на синдром топи діабетика

Друк

Шпитальна хірургія  №2, 

м. Тернопіль, 2007р. с.22-26

(фахове видання)

 

4

П..О.Герасимчук

І.Л Коршовський

28

Гастродуоденальні кровотечі у хворих на цукровий діабет

Друк

Ендокринологія. Т. 12. Матеріали VII з'їзду ендокринологів України, Київ, 15 - 17 травня 2007р.

С.54-55

(фахове видання)

 

1

П.Д. Фомін

29

Аналіз причин

летальності від гастро дуоденальних кровотеч виразкового ґенезу у хворих похилого та старечого віку

 

Друк

Науковий вісник Ужгородського Університету,

серія «Медицина» вип.33, 2008 р

С.215-217

(фахове видання)

 

 

 

3

 

П.Д Фомін

30

Шлунково-кишкові кровотечі в ранньому післяопераційному періоді після ушивання проривної виразки(причини,діагностика, лікування)

 

Друк

Вісник наукових досліджень Тернопільського державного медичного університету №2 (51), 2008 р

С.36-38

(фахове видання)

 

2

 

31

Аналіз неблагоприємних наслідків лікування хворих з виразковими гастродуоденальними кровотечами

Друк

Шпитальна хірургія №2, 

м. Тернопіль,

2008 р.

С.95-99

(фахове видання)

 

4

 

32

Післяопераційні ускладнення у хірургії кровоточивих гастродуоденальних виразок

Друк

Науковий вісник

Київського національного університету ім.О.О. Богомольця

№2, 2008 р.

С.139-141

(фахове видання)

 

3

 

33

Шляхи поліпшення результатів лікування хворих із виразковими гастродуоденальними кровотечами

Друк

Науковий вісник

Київського національного університету ім.О.О Богомольця

№3, 2008 р.

С.137-139

(фахове видання)

 

3

 

34

Патент на корисну модель №37051

Спосіб лікування та профілактики рецидиву кровотечі при не виразкових ураженнях шлунково-кишкового тракту

 

 

Друк

Україна, м.Київ, 10.11.2008 р

(фахове видання)

 

1

В.І. Нікішаєв, А.М.Задорож-ний

35

Інфузійно-трансфузійна терапія у хворих із виразковими гастродуоденальними кровотечами

Друк

Шпитальна хірургія, №2, 

м. Тернопіль, 2009р.

С.18-21

(фахове видання)

 

4

В.Д. Братусь,

П.Д. Фомін

36

Діагностика, лікування та профілактика рецидиву кровотеч у хворих з кровоточивими гастродуоденальними виразками

Друк

Науковий вісник Ужгородського Університету,

серія «Медицина», Випуск 35

2009 р.

С.107-109

(фахове видання)

 

4

В.І Нікішаєв

37

Прилад для ранньої діагностики шлунково-кишкових кровотеч

Друк

Міжнародний форум регіони знань (Тези)

С.8

1

П.Д Фомін

О.М Коцовський

А.І Кузій

І.Ю Ладика

38

До 200-річчя з дня народження Миколи Івановича Пирогова

Друк

Шпитальна хірургія, №4, 

м. Тернопіль,

2010 р. с.28-32

(фахове видання)

 

 

4

І.М Дейкало,

В.О.Шідловський,

П.О Герасимчук,

Р.Я Кушнір,

Ю.М Саюк,

І.К Лойко,

О.В Шідловський,

Л.Ю Іващук,

Д.В Осадчук,

А.П Білоус.

39

Оптимізація лікувальної тактики у хворих з виразковими гастродуоденальними кровотечами

Друк

Вісник Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, №14(1), лютий, 2010 р.

С.71-73

(фахове видання)

 

3

П.Д. Фомін

40

Рання діагностика рецидиву кровотеч у просвіт шлунка та ДПК в умовах експерименту з використанням пристрою для ранньої діагностики рецидиву шлунково-кишкових кровотеч

Друк

Шпитальна хірургія, №2 (50), 

м. Тернопіль,

2010 р.

С.94-96

(фахове видання)

 

3

П.Д. Фомін

41

Оптимізація дозування інгібіторів протонної помпи при кровоточивих виразках

Друк

Український журнал малоінвезивної та ендоскопічної хірургії,  Volume 14, №2, 2010 р. С.37

(фахове видання)

 

1

І.І.Лемко,

В.І.Нікішаєв

 

42

Стандарти організації та професійно орієнтовані протоколи надання медичної допомоги хворим з невідкладною хірургічною патологією органів живота

Друк

«Здоров’я України»,Київ,

2010р.

(фахове видання)

 

465

/

47

Я.С.Березницький 

П.Д.Фомін,

Ю.ВПоляченко

43

Патент на корисну модель №48715

Пристрій для ранньої діагностики рецидиву шлунково-кишкових кровотеч

Друк

Україна, м.Київ, 25.03.2010р.

2

О.М.Коцовський, 

А.І. Кузій,

І..Ю. Ладика,

П.Д. Фомін

 

44

Antireflux management in surgery complicated peptic ulcers

 

Друк

Springer Wien New York

Suppl 235/10

2010

С.44

1

P.D. Fomin,

V.I. Nikishaev, A.V.Zaplavskiy

45

Clinical features and endoscopic management in bleeding dieulafoy`s ulcer

Друк

Springer Wien New York

Suppl 235/10

2010

С.36

1

V.I Nikishaev,

P.D Fomin, ,

A.V Zaplavskiy

46

Repeated second look endoscopy or endoscopical monitoring for upper gastrointestinal bleeding

Друк

Peritoneum and Surgery (PnS) Society IX Meeting July 2-3,2010 Bologna-Italy

С.12

1

P.D. Fomin, V.I.Nikishayev,

S.N. Kozlov,

P.V. Ivanchov

47

Особливості лікувальної тактики хворих на виразкову гастродуоденальну кровотечу у передшпитальному етапі

Друк

Львівський медичний часопис, том XVII, №1, 2011р.

С.48-48

(фахове видання)

 

4

П.Д.Фомін,

І.М.Дейкало,

Ю.А.Малевич

48

Оптимізація лікувальної тактики у хворих з виразковими гастродуоденальними кровотечами

Друк

Клінічна хірургія, № 5, м. Київ, 2011 р.

С.45-50

(фахове видання)

 

3

П.Д.Фомін

49

Виразкові гастродуоденальні кровотечі: стандарти діагностики та лікування

Друк

Методичні рекомендації

Тернопіль, 2011 р

 

15

В.І Максимлюк

 

 

 

50

 

Прогнозування рецидиву кровотечі у хворих з виразковими гастродуоденальними кровотечами

 

Друк

 

Шпитальна хірургія,  № 2,

м. Тернопіль, 2011 р. с. 31-34

(фахове видання)

 

 

3

 

О.І. Осадча,

А.М. Кравець

51

Патент на корисну модель №62804

Спосіб прогнозування рецидиву кровотеч при виразкових гастродуоденальних кровотечах

Друк

Україна, м. Київ, 2011р.с.15-17

2

П.Д. Фомін,

М..М.. Стець

 

 

ІІ. Наукові та навчально-методичні роботи, опубліковані після захисту докторської дисертації

 

 

 

52

 

Надання хірургічної допомоги пацієнтам з виразковими гастродуоденальними кровотечами

 

 

Друк

 

Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні проблеми медицини залізничного транспорту»м. Вінниця 2012 р

С. 24-26

 

 

 

2

 

 

П.О Герасимчук

А.О Пасюта

53

Аналіз складових навчальної інформації при вивченні предмета «Загальна хірургія»

Друк

Медична освіта 3/2012

С.33-35

(фахове видання)

 

2

П.О Герасимчук

54

Оптимізація лікувальної тактики у хворих з кровоточивими гастродуоденальними виразками на різних рівнях надання медичної допомоги.

Друк

Шпитальна хірургія,  № 4,

м. Тернопіль, 2012 р.с.10-17

(фахове видання)

 

7

П.Д. Фомін

55

Причини післяопераційної летальності у хворих з виразковими гастродуоденальними кровотечами

 

Друк

« Вестник неотложной и восстановительной медицины»

м. Донецьк 2012 р

с.18-22

(фахове видання)

 

4

П.Д. Фомін

 

56

Новий метод діагностики внутрішньочеревної кровотечі внаслідок двохмоментного розриву печінки та селезінки в умовах експерименту.

 

Друк

Науковий вісник

Київського національного університету ім.О.О. Богомольця

№ 1-2 2012 (36-37) с.25-28

м.Київ 2012 р

(фахове видання)

 

4

 

С.Й Запорожан

 

62

 

Особливості патоморфологічних змін у кровоточивій гастродуоденальній виразці в залежності від ступеню активності кровотечі

 

Друк

 

„Здобутки експериментальної

і клінічної медицини", 2

випуск,     -   Тернопіль,  2013 р.

с.20-28

(фахове видання)

 

 

 

8

 

 

С.Й. Запорожан

63

Причини несприятливих результатів операційного лікування у хворих з виразковими гастродуоденальними кровотечами

 

Друк

Науковий вісник Ужгородського Університету,

серія «Медицина» вип.2, (47)

2013 р

С.25-28

(фахове видання)

 

3

С.Й. Запорожан

64

Невідкладні стани в хірургії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Друк

Навчальний посібник кафедри загальної хірургії №2 НМУ ім.. О.О Богомольця

(фахове видання)

Гриф МОН молоді і спорту України

Протокол №1 від 01.04.2013 р. засідання Комісії з медицини

науково-методичної ради з питань освіти МОН молоді та спорту України

1SBN 978-966-460-054-2

 

166

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.Ю. Іоффе

Я.Й. Крижановський

Г.В. Буренко

М.М. Стець

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

 

Лапароскопія як метод лікування абдомінальної форми крипторхізму

 

Друк

 

Ургентна педіатрична хірургія та урологія

Матеріали  науково практичної конференції присвячено 55 річниці дитячої хірургічної служби Миколаївської області 2014

 

 

 

160

 

Русак П.С

Толстанов О.К

Волошин Ю.Л

Запорожан С.Й

66

Оптимізація лікувальної тактики у хворих з виразковими гастродуоденальними кровотечами на різних рівнях надання медичної допомоги

Друк

Шпитальна хірургія №2. 2015 р.

5

Запорожан С.Й.

67

Оптимізація лікувальної тактики у хворих з виразковими гастродуоденальними кровотечами на різних рівнях надання медичної допомоги

Друк

Матеріали ХХІІІ з'їзду хірургів України, збірник наукових робіт, Клінічна хірургія, 2015.

2

Запорожан С.Й.

68

Современные подходы в диагноситке и лечении инородных тел желудочно-кишечного тракта на примере бытовых литиэвых батареек у детей

Друк

Збірник матеріалів УІІ Республіканської  науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 30-річчю кафедри дитячої хірургії 24-25 вересня 2015 року , м. Гродно, Білорусія

2

Запорожан С.Й.

Крицький І.О., Крицький  Т.І.

69

Аналіз дитячого травматизму

Друк

Матеріали підсумкової науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» присвячена пам'яті ректора. Член-кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича ковальчука) 17 червня 2015 року

5

Запорожан С.Й.

Марченкова Н.О.,

Процайло М.Д.,

Гощинський П.В.,

Крицький І.О.

70

Нові погляди на медичне забезпечення військовослужбовців збройних сил України та інших військових формувань

Друк

Монографія, Тернопіль, ТДМУ «Укрмедкнига»,

Протокол №5 від 25 листопада  2015року,

140

І.А. Лурін,

А.М. Галушка,

А.Ю. Кіх,

М.М. Корда,

С.Й. Запорожан

71

Патент на корисну модель № 106270 «Розкладний дренаж для дренування черевної порожнини»

Друк

Україна, Київ, 25.04.2016 р.

2

С. Й. Запорожан,

І.Є. Герасимюк,

А.В. Павлишин,

А.В. Гантімуров

72

Патент на корисну модель № 106357 «Спосіб адаптації автодермотрансплантата силіконовою пластиною з дозуючими отворами»

Друк

Україна, Київ,

25.04.2016 р.

 

6

С.Й. Запорожан,

А.В. Павлишин,

П.О. Герасимчук,

В.Г. Власенко

73

Розвиток практично-орієнтованого та стимуляційного навчання в Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського

Друк

Матеріали ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання якості медичної освіти»

Медична освіта 2016, №2,. (Тернопіль)

4

М.М. Корда,

А.Г. Шульгай,

А.А. Гудима,

С.Й. Заорожан

74

Досвід роботи Тернопільської університетської лікарні

Друк

Збірник наукових праць науково-практичної конференції з міжнародною участю «Вища медична освіта: сучасні виклики та перспективи»

 (м. Київ) 2016р., 111-116 с.

5

М.М. Корда,

В.Є. Бліхар

А.Г. Шульгай,

С.Й. Запорожан

75

Патент на корисну модель № 107397 «Спосіб дренування черевної порожнини»

Друк

України, Київ, державний реєстр патентів України на корисні моделі від 10.06.2016 року

4

С. Й. Запорожан,

І.Є. Герасимюк,

А.В. Павлишин,

А.В. Гантімуров

76

Патент на корисну модель № 108470 «Спосіб вакуумної терапії ранової поверхні після автодермопластики»

Друк

України, Київ, державний реєстр патентів України на корисні моделі від 25.07.2016 року

6

С. Й. Запорожан,

А.В. Павлишин,

П.О. Герасимчук,

В.Г. Власенко

  

 

Comments